Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 511 / 543

Dictionary:
This page contains 8 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՑՓՍԻ գոյական
1. կրկնակ, շալ։
2. քցափ։ՑՔԻ գոյական
1. գինիի ոգի։
2. օղի։
3. ալքոլ։ՑՕՂ գոյական
1. շաղ։
2. կաթիլ, շիթ։ՑՕՂԱԹՈՒՐՄ ածական
1. ցօղով թրջուած։
2. (ծաղիկ՝) ցօղազարդ։
3. (աչք՝) թաց, նամէտ։ՑՕՂԵԼ ներգործական բայ
1. թափել, հոսել, ծորել։
2. ցանել, սրսկել։
3. թրջել։
4. ողողել։
5. (կոկորդը՝) սոսորդել։
6. (ամանները՝) ցայել։ՑՕՂՈՒԵԼ ներգործական բայ ողողել, լուսալ, ցայել, մաքրել։ՑՕՂՈՒՆ գոյական
1. բուն, կոթ, կոթուն։
2. (ցորենի՝) ոճ, ծղօտ։
3. (սոխի՝ յակինթի՝) պուկ։Ւ գոյական Այս տառով սկսած բառեր հին մատենագրութեան միայն յատուկ են, եւ կը գտնուին Հ տառով սկսած բառերու շարքին մէջ. զոր օրինակ ւիւծիլ՝ հիւծիլ, ւիւսակ, հիւսակ։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).