Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 530 / 543

Dictionary:
This page contains 29 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՔԱՋԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱԶՈՒՆՔԱՋԱԹՈՒԽՔԱՋԱԼՔԱՋԱԼԱՒՔԱՋԱԼԵՐ
գոյական
    1. Տե՛ս քաջալերիչ։
    2. Տե՛ս քաջալերութիւն։
ՔԱՋԱԼԵՐԱԿԱՆՔԱՋԱԼԵՐԵԼՔԱՋԱԼԵՐԻՉ
ածական
    1. քաջալեր։
    2. Տե՛ս քաջալերական։
ՔԱՋԱԼԵՐՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱԼԵՐՈՒԻԼՔԱՋԱԾԱՆՕԹՔԱՋԱՀԱՒՔԱՋԱՀՄՈՒՏՔԱՋԱՅՈՅՍՔԱՋԱՌՈՂՋՔԱՋԱՍԻՐՏՔԱՋԱՏԵՍՔԱՋԱՐԻՔԱՋՈՒԹԻՒՆՔԱՋՎԱՐԴՔԱՌԱԹԵՒՔԱՌԱԿՈՒՍԻՔԱՌԱՊԱՏԻԿՔԱՌԱՍՈՒՆՔԱՌԱՏՐՈՓՔԱՍՔՆԵԼՔԱՍՔՆԵԼԻՔԱՐ
գոյական
    1. կարծր մարմին՝ գետնին տակն ու վրան։
    2. (խոշորը՝) վէմ։
    3. (մանրը՝) խիճ, կոպիճ. խճաքար։
    4. (ծարիր՝) ծարրաքար, յօնքար։

Phrases
Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).