Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 282 / 383

Dictionary:
This page contains 80 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →երեքպատիկերէերէկ-երէներէցերթալերթեւեկերիկամունքերիվարերիտասարդերիտասարդութիւներիցսերկերկաթերկաթուղիերկակենցաղերկայներկայնակեացերկայնամիտերկայնութիւն, երկայնքերկան, երկանաքարերկասիրութիւներկարերկարաձգելերկարատեւերկարելերկարիլերկարութիւներկբայիլերկբարբառերկդիմիերկինքերկիրերկիցսերկիւղերկիւղածերկիւղիւ [classic instrumental of երկիւղ]երկմտիլերկնայիներկնելերկըննալերկընչիլերկընցընելերկու, երկուքերկունքԵրկուշաբթիերկուորեակերկուութիւներկուստեքերկչոտերկպառակիլերկպառակութիւներկսայրիերկսեռերկվայրկեաներկվեցեակերկտողերկրաբաներկրաբանականերկրագունդերկրաշարժերկրաչափերկրորդերկրորդականերկրորդելերկրպագելերնէ՜կերշիկերջանիկերրերրորդերփներանգեւեւ այլն, եւայլնեւեթեւնեւսԵւրոպա genitive Եւրոպայի or ԵւրոպիոյեւրոպականեփելGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).