Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 288 / 383

Dictionary:
This page contains 73 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ընտելանալընտիրընտրականընտրանիընտրեալ [perfect participle classic of ընտրել]ընտրելընտրովիընտրութիւնընտրուիլըսելըսուիլըստըստանձնել, ստանձնելըստգտանել, ստգտանելըրած [perfect participle of ընել]Թթագթագադրութիւնթագաժառանգթագաւորթագաւորականթագաւորելթագաւորութիւնթաթախթագուհիթաթթաթաղունթաթառթաթաւիլթաթխելթալուկթախանձանքթախանձելթախիծթախծիլթակթակարդթակոյկթաղթաղականթաղանթթաղարթաղելթաղիքթաղումթամբթանթանալթանաքթանաքամանթանգարանթանկթանկագին, թանկարժէքթանձրթանձրանալթանձրութիւնթանչ, թանչքթաշկինակթառթառամիլթառիլթասթասելթասունթատերախաղթատերականթատր, թատրոնթատրերգութիւնթարախթարգմանթարգմանելթարգմանիչ, թարգմանողթարգմանութիւնGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).