Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 290 / 383

Dictionary:
This page contains 75 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →թզուկթէ
conjunction if; that; whether, §439443, §671-§677

Phrases
թէ՛ ... թէ՛ ...
both... and..., ... as well as... §439449, §671
թէականթէեւթէյթէյամանթէութիւնթէպէտ, թէպէտ եւթթենիթթութթուածինթթուաշթթուեցընելթթուիլթիթիակթիապարտթիավարթիարանթիզթիթեղթիթեռ, թիթեռն, թիթեռնիկթիկնաթոռթիկնապահթիկնոցթիկունքթիրախթիւթիւնիկթիւրթիւրելթիւրիմացութիւնԹիւրքիաթխսելթխսմայրթղթաբերթղթադրամթղթախաղթղթակալթղթակիցթղթակցիլթղթահատթղթապանակթղթավաճառթղթատարթղթատելթմբիրթմբկահարթմբուկթմրածթմրեցընելթմրեցուցիչթմրիլթմրութիւնթնդալթնդանօթթնդանօթաձիգթնդիւնթնճուկթշնամանելթշնամանքթշնամիթշնամութիւնթշուառթշուառականթշուառութիւնթոթովելթոժինքթոժիւնթոհուբոհթող թէթողնել, թողուլ
transitive verb to leave, to let, to permit, to allow §201; conjugation §221222, §227228, §233238, §243248, §256263, §268293, §294298a, §301305, §307349, §385
թողուիլթոյլթոյլատուGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).