Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 291 / 383

Dictionary:
This page contains 71 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →թոյլտուութիւնթոյնթոյրթոշակթոռթոռմիլթովելթորիլթորում, թորումնթուաբանութիւնթուագրելթուականթուակիրթուահամարթուանշանթուարկելթուելթուզթութթութակթութքթուիլթուիքթուլնալ, թոյլնալթուլութիւնթուխթուխպթուխսթուղթթումբթունաւորթունաւորելթունդ ելլելթունդթուշթուրթուրքթուփթուքթոքթոքախտթոքատապթռթռալթռիլթռիչթռուցիկթռչիլ
intransitive verb to fly; conjugation §197206, §209218, §225231, §236241, §246254, §261266, §287301, §304349b, §356a
թռչունթռչտիլթռցընելթրակացիթրակեան, թրակիականթրելթրթուրթրթռալթրիքթրծելթրջելթրջիլթրջոտելթրջոտիլթփուտթքամանթքնելթօթափելթօթուելթօնթօշնիլԺժահժահադէմGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).