Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 296 / 383

Dictionary:
This page contains 72 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →լուսանկարիչլուսանցքլուսարարլուսաւորլուսաւորելԼուսաւորիչ, Գրիգոր Լուսաւորիչլուսինլուսնալլուսնկայ, լուսընկայլուսնոտլուտանքլուրլուր օրլուրթլուրջլուցափայտ, լուցկիլպիրշլպիրծ, լպրծունլռելլռելեայնլռեցընելլռիկ, լռիկ-մնջիկլռութիւնլսարանլսելլսելիքլսողութիւնլսուիլլրաբերլրագիրլրագրականլրագրութիւնլրանալլրացընելլրբութիւնլրիւ [classic instrumental case of լիր]լրում, լրումնլրջամիտլրջօրէնլրտեսլքեալ [classic perfect participle of լքել]լքելլքումլօդիկԽխաբեբայխաբելխաբուիլխաբուսիկխազխազմուզխաթարելխաժակ, խաժակնխաժամուժ ամբոխխալԽալաթեանցխախացխախուտխախտելխածնելխակխահուէխահրելխաղխաղալխաղալիկխաղախորդխաղաղխաղաղութիւնխաղացքխաղաւարտխաղողGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).