Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 300 / 383

Dictionary:
This page contains 77 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →խոստանալխոստովանանքխոստովանիլխոստովանութիւնխոստում, խոստումնԽոսրով Բ. ԿոտակԽոսրովուհիխոտխոտանխոտելխոտորխոտորիլխոտորնակիխորխորագէտխորագիրխորաթափանցխորամանկխորամուխ ըլլալխորանխորանարդխորապէսխորասուզուիլխորգխորդալխորելԽորենացիխորթխորինխորիսխխորխխորխորատխորհիլխորհուրդխորհրդածելխորհրդականխորհրդակցութիւնխորհրդանշանխորհրդանշանականխորհրդատուխորհրդարանխորհրդաւորխորշխորշակխորշիլխորշոմխորշոմիլխորովածխորովելխորովիլխորութիւնխորունկխորտուբորտխորտակելխորտիկխորքխոցխոցելխոցոտելխոցտելխոցտուկխուելխուզարկելխուզարկողխուզարկուխուզելխութխուժխուժանխուժանավարխուժդուժխուժելխուլխուլինջխուխխուղխուճապGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).