Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 318 / 383

Dictionary:
This page contains 70 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →հեթանոսհեծանհեծանիւհեծանոցհեծեալ [classic perfect participle of հեծնել]հեծել, հեծեծելհեծկըլտալհեծնելհեկեկալհեղգհեղեղհեղեղատհեղեղելհեղինակհեղինակելհեղձամահհեղձամղձուկհեղձնուլհեղուլհեղուկհեճուկհենուլհեշտհեշտութիւնհեռհեռագիրհեռադիտակհեռաձայնհեռանալհեռանկար, հեռապատկերհեռաստանհեռատեսհեռարձակհեռացընելհեռաւորհեռի, հեռուհեռուէն, հեռուստհեսկհեսուլհեստհետհետագայհետազօտելհետամուտհետապնդելհետաքրքրականհետեւաբարհետեւակ, հետեւակ զօրքհետեւականհետեւանքհետեւիլհետեւողականհետեւութիւնհետզհետէհետէհետի, հետիոտնհետքհերհերաթափհերարձակհերետիկոսհերիսայհերիւնհերիքհերկելհերձանել, հերձելհերձուածհերոսհերուհերքելGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).