Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 319 / 383

Dictionary:
This page contains 79 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →հեցհեւալհեւքհզօրհէ՛հէնհէքհիանալհիասթափութիւնհիմհիմահիմնադիրհիմնադրամհիմնականհիմնարկելհիմնարկութիւնհիմնելհիմնովինհիմնուիլհինհինգհինգերորդհինգհարիւրՀինգշաբթիհինելհինինալհիննալհիտտիտերէնհիրհիւանդհիվանդութիւնհիւանդանալհիւանդանոցհիւանդապահհիւանդապահուհիհիւթհիւթալիցհիւթեղհիւլէհիւծախտհիւծիլհիւղհիւպատոսհիւսհիւսհիւսելհիւսիսհիւսիսականաց [classic genitive plural of հիւսիսականք]
հիւսիսականքհիւսիսայգհիւսիսայինհիւսկէնհիւս, հիւսնհիւսուածեղէնհիւսուածքհիւրհիւրանոցհիւրասիրութիւնհիւրընկալհիւրընկալութիւնհիքութիւնհլուհծծելհմայեակհմայելհմայութիւնհմայքհմուտհմտութիւնհնագիտութիւնհնազանդհնազանդութիւնհնազանդիլհնախոյզհնախօսհնախօսականհնանալհնավաճառհնարGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).