Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 330 / 383

Dictionary:
This page contains 73 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →



մետալ



մետաղ



մետաքս



մեր
adjective our §125a, §126131, §134138




մերթ



մերժել



մերժուիլ



մերժում



մերկ



մերկանալ



մերկացընել



մերկացում



մերձ



մերձակայ



մերձաւոր



մերձենալ



մերձեցընել



մերձուստ



մերովսանն



ի մերում [classic locative of մեր], մերում



մեքենագիտութիւն



մեքենայ



մեքենայել



մզել



մզկիթ



մէգ



մէզ



մէկ



մէկական



-մէկերորդ



մէկըզմէկ



մէկտեղ



մէկհատիկ



մէն մի



մէջ
postposition in §7b, §71d, §72d, §431530




մէջը



մէջինը



մէջք



մէտ



մը, մըն



մթագնիլ



մթերանոց



մթերել



մթեր, մթերք



մթին



մթնել, մթննալ



մթնշաղ



մթնոլորտ



մթութիւն



մժեղ, մժղուկ



մի՛



մի



միաբանութիւն



միաբերան



միաժամանակ



միակ



միակնութիւն



միաձայն



միամիտ



միամտութիւն



միայն



միայնակ



միայնակեաց



միայնուհի



միանալ



միանգամ



միանգամայն



միանձն classic plural միանձունք



միանձունք [classic plural of միանձն]



միանման



միապաղաղ



միապետութիւն



միասին



Go to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).