Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 333 / 383

Dictionary:
This page contains 70 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →մսավաճառմսեղէնմսիլմսխելմսուրմտաբախմտաբերելմտադիրմտածելմտածումմտամոլորմտաւորմտացածինմտերիմմտերմաբարմտերմութիւնմտերմօրէնմտիկ ընելմտմտալմտնելմտրակմտրուկմտցընելմրափմրափելմրգաստանմրմնջելմրմունջմրոտելմրուրմրջիւնմրրիկմրրկայոյզմրցանակմրցանիշմրցիլմրցութիւնմօտմօտալուտմօտակայմօտաւորապէսմօտենալմօտուստմօրաքոյրմօրեղբայրմօրումօրուքՅյ-, իյագենալ, յագիլյագուրդյազելյախճապակիյախուռնյածանաւյածիլյականէ յանուանէյակինթյակուրջիյաղթյաղթականյաղթահարելյաղթանակյաղթանդամյաղթելյաղթութիւնյաղթուիլյաճախյաճախագոյնյաճախակիGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).