Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 368 / 383

Dictionary:
This page contains 75 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →վերնալվերոգրեալ, վերոյիշեալվերուստվերջվերջաբանվերջալոյսվերջակէտվերջանալվերջապահվերջապէսվերջացընելվերջաւորվերջաւորութիւնվերջէնվերջընթերվերջինվերջնականվերստանալվերստինվերտառութիւնվերցընելվեցվեցեակվեցերորդվեցօրեայվզանոցվէգվէճվէմվէպվէսվէտ վէտվէրքվթարվթարելվիզվիթվիթխարիվիժածվիժակվիժանուտվիժեցընելվիժիլվիժումվիհվիճաբանիլվիճակվիճակագրութիւնվիճակիլ, վիճակուիլվիճելվինվիշապվիշտվիպագիր, վիպասանվիրաբոյժվիրակապվիրահատվիրապվիրաւորվիրաւորելվիրգվլվլուկվխտալվկայվկայաբանութիւնվկայականվկայելվկայութիւնվկայուհիվկանդելվհատ, վհատածվհատիլվհատութիւնվհուկվճարելGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).