Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 374 / 383

Dictionary:
This page contains 73 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →տոփանտոփելտոփիւնտպագիրտպագրութիւնտպարանտպաւորելտպաւորիչտպաւորութիւնտպելտռտռալտռփանքտտունտրականտրամաբանտրամաբանելտրամագիծտրամադրութիւնտրամախօսականտրամանկիւնՏրապիզոնտրեխտրէզտրիտուրտրմուխտրմուղտրոհելտրորելտրուպտրոփելտրոփիւնտրոփումտրուիլ [passive form of տալ]տրտմիլտրտմութիւնտրտնջալ, տրտնջելտրտումտրտունջտրտռալտրցակտփելտփոցտքալտքնիլտօթտօնտօնախմբելտօնավաճառտօնացոյցտօնելտօսախՐրոպէ-րորդ, -երորդՑց-ցախցախաւելցածցածնալցածոգիցածցընելցամաքցամքեցընելցամքիլցայգցայգազգեստցայգանուագ, ցայգերգցայդ վայրցայժմցայլքցայն վայրGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).