Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 379 / 383

Dictionary:
This page contains 68 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →փոփոխակիփոփոխամիտփոփոխելփոփոխմանց [classic genitive plural of փոփոխումն]
փոփոխութիւն, փոփոխում, փոփոխումնփոփոխումն classic genitive plural փոփոխմանցփոքրփոքրամասնութիւնփոքրելփոքրիկփոքրկութիւնփոքրոգիփչելփչողական գործիփռել, սփռելփռընգտալՓռիւգացիփռոցփսիաթփսխածփսխելփսորփսորիլփսփսալփսփսուքփտիլփտութիւնփրթիլփրկագործութիւնփրկանքփրկանաւորելփրկարար, փրկաւէտփրկելՓրկիչփրկութիւնփրկուիլփրցընելփրփուրփրփրալ, փրփրիլփցունփքալ, փքանալփքինփքոցփքոցուռոյցՔքա՛Ք. ա., Քրիստոսէ առաջքալելքալուածքքածքակելքակորքակտելքահանայքահանայապետքաղքաղաքքաղաքագէտքաղաքականքաղաքակրթութիւնքաղաքապետքաղաքավարքաղաքավարութիւնքաղաքացիքաղելքաղիրթGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).