Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 381 / 383

Dictionary:
This page contains 75 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →քացախքացխիլքա՛ւ, քա՛ւ լիցիքաւարանքաւելքաւթարքաքարքեզիքեզմէ, քենէքեզմովքեղիքեմոնքենայր, քենեկալքենիքեռաղջիկքեռայրքեռկին, քեռեկինքեռիքեռորդիքերականքերականութիւնքերելքերթելքերթողքերթուածքերիչքերծէքերծելքերոբէքերուըտուքքերուիլքեցելքէնքթախոտքթանքթթելքթիթքթուելքիթքիլքիմիաքիմիագէտքիմքքինախնդիրքիչքիչնալքիչցընելքիւքծինքքծնիլքծուարքղամիդքղանցքքճքճելՔ. յ., Քրիստոսէ յետոյքմահաճոյքքմայքքմայքոտքմծիծաղքնանալքնաշրջիկքնատքնարքնարանքնարերգակքնարերգութիւնքնացընելքնթռնոցքննադատութիւնքննելքննութիւնքնքուշքշելքշոցքշտելGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).