Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 140 / 894

Dictionary:
This page contains 84 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →գռեհկանալգռեհկութիւնգռեհկաբանութիւնգռեհկօրէնգռզաբուրդգռզիգռթանգռթգռթալգռիգռիկգռիհգռիճգռոհգռուզգտակ, գտիչգտելուկգտնալ, գտնելգտնողգտնուիլգրաբանգրաբանականգրաբանութիւնգրաբարգրաբարագէտգրաբերգրագէտգրագիտականգրագիտութիւնգրագիտուհիգրագիտօրէնգրագիրգրագողութիւնգրագրութիւնգրադատգրադատականգրադատութիւնգրադատողգրադատումգրադարակգրադարանգրադարանապետգրադարձգրադեղգրադիտակգրաժողովգրախեցգրախօսգրախօսականգրախօսութիւնգրածախգրակգրակազմգրակալգրականգրականական (ճիշդը՝ գրական)գրականութիւնգրակարդացգրակոնտիկոնգրահաշիւգրահաշուագէտգրահաշուականգրահարգրահմայաթիւնգրահմուտգրաձայնգրաձուլարանգրաձուլիչգրամարտիկոսգրամարտկութիւնգրամոլգրամոլութիւնգրայարկգրայիդայգրաշարգրաշարապետգրաշարոց, գրընկալգրաշարութիւնգրապահգրապանգրապանակգրապաշտգրապետգրասեղանգրասենեակGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).