Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 233 / 894

Dictionary:
This page contains 86 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →թիթեռնափակաղակթիթեռնապտուտակթիթեռնախփակթիթեռնատունկթիթեռնոլոռնթիթէնթիթղոնթիթղոնակերպթիթումթիլթիլթիկնթիկնադարձոյցթիկնադարձութիւնթիկնադրելթիկնազրահթիկնաթոռթիկնալարթիկնածութիկնածութիւնթիկնակիցթիկնահարութիւնթիկնամէջթիկնայինթիկնանոցթիկնապահթիկնապահութիւնթիկնացաւութիւնթիկնաւէտ, թիկնեղթիկնափոկթիկնոցթիկնոցակթիկունքթինթինթինահատթինահատութիւնթինդթիռ
noun
     (mil.) Trajectory.
     see Թռիչք։
թիրախթիւթիւմթիւմագեղձթիւմականթիւմաձուկթիւնթիւնադեղթիւնաթափ լինելթիւնամուխթիւնիկ (ձկ.)թիւնոսթիւրթիւրաբանթիւրաթեքթիւրախթիւրախօսութիւնթիւրակթիւրակէթիւրակնթիւրակնութիւնթիւրահաւատթիւրաձեռնութիւնթիւրաշուրթնթիւրասիրտթիւրասրունթիւրելթիւրիմացութիւնթիւրոտնթիւրոտնութիւնթիւրութիւնթիւրքմէնթիֆուսթլահթլացքթլիփթլկապթլուատթլփայորդթլփատթլփատեալթլփատելթլփատողթլփատութիւնթխաբադթխաբերանթխաբուGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).