Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 243 / 894

Dictionary:
This page contains 62 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ժ, ժժաժժաժաբանութիւնժաժագիրժաժաչափժաժաչափութիւնժաժացոյցժաժիկժաժմուկքժաժումնժախ
noun
     Dirt, filth, excrement.
     (bot.) Groundnut, wild bean.
ժախնոցժախուկժահժահաբոյրժահադէմժահադիմութիւնժահահոգիժահահոտժահահոտիլժահահոտութիւնժահատեսակ, ժահատեսիլժահինժահնականժահնակերպժահնահարութիւնժահնամածոյծժահնանժահնատժահնուկժահնուտժահրժահրաբոյսժահրաբոյրժահրատունկժահրաւորժահրաւորութիւնժահրոտժահրոտութիւնժամժամժամաբակժամաբանականժամաբաշխժամագիրժամագիրքժամագործժամագործութիւնժամագրութիւնժամադէտ, ժամադիտակժամադիտութիւնժամադիրժամադրավայր, ժամադրատեղիժամադրելժամադրութիւնժամադրուիլժամալուսանկարժամականժամակարգութիւնժամակոչժամահամբոյրժամահար, ժամաձայնGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).