Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 458 / 894

Dictionary:
This page contains 69 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ղ, ղղաբողոնղազարոսղակիշղակոնացիղամբարղամբարաձեւղամբարանշոյլղամբարաւորղամբարափայլղամբարելղամբարումնղամղայեալղամղայելղամպարղանդանոնղանձիլղանոնղաշիկղապալղապտերղարիղարիկոնղարիկոնազգիղարիկոնաձեւղարիկոնեայքղեակղեկղեկածակղեկակալղեկանղեկանադիւթութիւնղեկանիւղեկաչափղեկավարղեկավարելղեկավարելիղեկավարիչղեկավարութիւնղեկելղեղաւորղեղիղենջակղերղերձղեւիղեւտականղեւտացիղեւտացւոցղեւտիկոնղեգէոնղղուակենի, ղղուաթենի, ղղուիթիղողակղովտղորկղուլպղուկասղուկրետիոսղուղակելղուղանղուղանաձեւղուղելղուղիլղուրանղպնոտղրկելղրկողղրկուիլղփտիGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).