Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 779 / 894

Dictionary:
This page contains 71 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →վեցերիրվեցերորդ
(mus.) Sesta.
վեցերորդվեցեքինվեցթերթիվեցթեւեանվեցիջեանվեցիջեանքվեցիցսվեցկինվեցհազարվեցհազարեակվեցհազարեանվեցհարիւրվեցհարիւրորդվեցհարուածեանվեցհիւլէականվեցձեռնիվեցմասնեայվեցմատնեայվեցոստեանվեցոտնվեցոտնագիրվեցոտնեայվեցոտնեայքվեցորձեայվեցորձեայքվեցպատիկվեցպատկելվեցսիւնեանվեցտերեւեայվեցտողեանվեցօրեակվեցօրեայվեցօրինակքվզալվզալաթվզանվզանիլվզանոց, վզկապվզանութիւնվզանոտվզանուտվզեանվզենակվզնոցվզոսկրվզուրկվզվզալվզվզալվզվզուկվէգվէգա (թռ.)վէժվէճվէմվէպվէպերգվէպիկվէսվէսականվէսութիւնվէստվէսօրէնվէտվէտվէտեալվէտվէտիլվէտվէտումվէրքվընկվընկալվթարGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).