Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 813 / 894

Dictionary:
This page contains 75 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →տղմանաւտղմապարիկտղմասէրտղմասոյզտղմարգելտղմափոստղմաքարտղմոտ, տղմուտտղնկուլտղտորիկտճանտմարդիտմարդութեամբտմարդութիւնտմարդօրէնտմնտաշտմոյնտմունութիւնտնաբեկ, տնագողտնաբեկութիւն, տնագողութիւնտնազտնազելտնախումբտնածղրիթտնակտնակալտնականտնակառոյցտնակեացտնակիցտնակցութիւնտնահանդէստնահարկտնամեցտնամուկտնամրջիւնտնայինտնանկտնանկանալտնանկանոցտնանկացնելտնանկութիւնտնաշէնտնաշինութխնտնապահ, տնապանտնապահութիւնտնասարդտնասարեկ (թռ.)տնասէրտնասիրականտնասունտնասպասեակտնարարտնարարութիւնտնաւերտնաքանդտնեցիքտնիկտնկաբան, տնկագէտտնկաբանականտնկաբանութիւնտնկագիտութիւնտնկագործտնկագործարանտնկագործութիւնտնկագործումտնկագրութիւնտնկալուչտնկախիտտնկախօսութիւնտնկականտնկակերտնկակերութիւնտնկաձեւտնկաղGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).