Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 882 / 894

Dictionary:
This page contains 39 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →քքուանքքքուելքքումնքօթօթքօղքօղաւորքօղեայք, քօղէքքօշքօշանմանքօշավայրիքօշխոտքօշմօրուքօշմօրուքքօշումնքօշպոպզակքօշփեգենայքֆրելՕ, օօգնօգնականօգնականութիւնօգնելօգնելիօգնիչ, օգնողօգնութեան փութալօգնութիւնօգոստալիոսօգոստական, օգոստափառօգոստինականութիւնօգոստինեանօգոստոսօգոստոսեանօգուտօգտաբերօգտաժողով, օգտախնդիր, օգտածարաւօգտակարօգտակարապէսօգտակարութիւնօգտամատոյցGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).