Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 254 / 398

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →N
արական գոյական տասնչորորդ գիրը ֆրանսերէն այբումենին, բաղաձայն:nabot
արական գոյական թզուկ, գաճաճ այր։nabot
արական ածական կարճուկ։nabote
իգական գոյական թզուկ, գաճաճ կին։nabote
իգական ածական կարճուկ կին։nacelle
իգական գոյական նաւակ, օդապարիկի նաւակ։nacre
իգական գոյական սատափ։nacré
արական ածական սատափայլ, սատափագոյն։nacré
արական ածական սատափայլ, սատափագոյն։nage
իգական գոյական լող։nageoire
իգական գոյական լողակ։nager
չէզոք բայ լողալ, ծփալ։naguère
մակբայ ասկէ քիչ առաջ, ոչ շատ առաջ։nain
արական գոյական թզուկ, գաճաճ այր։nain
արական ածական կարճահասակ։naine
իգական գոյական թզուկ, գաճաճ կին։naine
իգական ածական կարճահասակ։naissance
իգական գոյական ծնունդ, սկիզբ, տոհմ, ազնուականութիւն։nantir
ներգործական բայ գրաւով ապահովել, հայթայթել, տալ։nantissement
արական գոյական ապահովութիւն։naphtaline
իգական գոյական հանքածուխէն ստացուած նիւթ՝ նաֆթալին։naphte
արական գոյական բնաքարիւղ, նաւթ։nappe
իգական գոյական սեղանի ծածկոց, հարթութիւն։napperon
արական գոյական սեղանի ծածկոցին վրայ դրուած սըփռոց։narcisse
արական գոյական ծաղիկ մը՝ նարգիս, ինքնիրեն սիրահարուած անձ։narcotique
ածական թմրեցուցիչ, քնացուցիչ։narcotique
արական գոյական թմրեցուցիչ։narguer
ներգործական բայ արհամարհել։narine
իգական գոյական ռունգ, քթածակ։narquois
արական ածական հեգնասէր, նենգամիտ։narquoise
իգական ածական հեգնասէր, նենգամիտ։narration
իգական գոյական պատում, պատմում։narrer
ներգործական բայ պատմել։nasal
արական ածական քթային, ռնգային (հնչիւնnasal
արական ածական քթոց, քթապահ։nasale
իգական ածական քթային, ռնգային (հնչիւնnasiller
չէզոք բայ քթէն խօսիլ, ռնգախօսել։nasse
իգական գոյական ձկնորսական սակառ մը, թակարդ։natal
արական ածական ծնունդի յատուկ, հայրենի։natale
իգական ածական ծնունդի յատուկ, հայրենի։natalité
իգական գոյական ծնունդներու համեմատութիւն, ծննդականութիւն։natation
իգական գոյական լող, լուղորդութիւն։natif
արական գոյական բնիկ, բնակ, տեղացի (այրnatif
արական ածական ծնեալ, բնիկ, զուտ, բուն, բնածին։nation
իգական գոյական ազգ։national
արական ածական ազգային։naître
չէզոք բայ ծնիլ, սկսիլ։naïf
արական ածական միամիտ, պարզ։naïve
իգական ածական միամիտ, պարզ։naïveté
իգական գոյական միամտութիւն, պարզութիւն։Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).