Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 311 / 398

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →R
արական գոյական տասնութերորդ գիրը ֆրանսերէն այբումենին, բաղաձայն:rabais
արական գոյական նուազում, զեղչ։rabaisser
ներգործական բայ վար իջեցնել, խոնարհեցնել, կարճցնել։rabat-joie
արական գոյական ուրախութիւն խափանող անձ (անփոփոխrabattre
ներգործական բայ իջեցնել, մէկ կողմ քշել (որսըrabbin
արական գոյական ռաբբի։rabot
արական գոյական քերիչ, յղկիչ (տախտակիraboter
ներգործական բայ տաշել, յղկել։raboteuse
իգական գոյական տաշիչ, յղկիչ։raboteuse
իգական ածական խորտուբորտ, անհարթ։raboteux
արական ածական խորտուբորտ, անհարթ։rabougri
արական ածական ճռզած, ազազուն։rabougrie
իգական ածական ճռզած, ազազուն։rabrouer
ներգործական բայ խստութեամբ յանդիմանել։rabâchage
արական գոյական կրկնաբանութիւն։rabâcher
ն.չ. կրկնաբանել, կրկնել։racaille
իգական գոյական սինլքորներ, թափթփուք մարդիկ։raccommodage
արական գոյական նորոգում, կարկտում։raccommoder
ներգործական բայ նորոգել, կարկտել։raccord
արական գոյական շաղկապում, կցում, միացում։raccordement
արական գոյական շաղկապում, կցում (գործողութիւնraccorder
ներգործական բայ շաղկապել, կցել։raccourci
արական գոյական կարճ ճամբայ։raccourci
արական ածական կարճեցուած։raccourcie
իգական ածական կարճեցուած։raccourcir
ներգործական բայ կարճեցնել։raccourcissement
արական գոյական կարճեցում։raccroc
արական գոյական դիպուածական յաջող հարուած։raccrocher
ներգործական բայ նորէն տեղը կախել, նորէն ձեռք անցնել։race
արական գոյական ցեղ, ազնիւ ցեղ, զարմ, սերունդ։rachat
արական գոյական վերագնում, ազատում։racheter
ներգործական բայ վերագնել, ազատել։rachitique
ածական ոսկրաթեքական։rachitique
գոյական ոսկրաթեք։rachitisme
արական գոյական ոսկրաթեքութիւն։racine
իգական գոյական արմատ։racler
ներգործական բայ գերծել, քերթել, գէշ նուագել (ջութակracloir
արական գոյական քերոց։raclée
իգական գոյական ծեծ։racontar
արական գոյական պարապ խօսք, շատախօսութիւն։raconter
ներգործական բայ պատմել։racornir
ներգործական բայ պատմել:racornir
ներգործական բայ կարծրացնել։radar
արական գոյական ռատար։rade
իգական գոյական նաւակայք, նաւահանգիստ։radeau
արական գոյական լաստափայտ, լաստ։radiateur
արական գոյական ջեռուցիչ։râble
արական գոյական մաքրիչ գործիք։râblé
արական ածական զօրաւոր կռնակ ունեցող։râblée
իգական ածական զօրաւոր կռնակ ունեցող։Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).