Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 108 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ժ (j)ժաժ (jaj)ժախ (jaKh)ժահ (jah)ժահադէմ (jahatém)ժահադիմութիւն (jahatimoutyoun)ժահահոտ (jahahod)ժահահոտել (jahahodél)ժահահոտիլ (jahahodil)ժահր (jahr)
1. virus nm., 2. poison nm. 3., pus nm.
ժահրաւոր (jahravor)ժամ (jam)ժամագիրք (jamakirk)ժամագործ (jamakorDz)ժամագործութիւն (jamakorDzoutyoun)ժամադիր (jamatir)ժամադրել (jamatrél)ժամադրութիւն (jamatroutyoun)ժամադրուիլ (jamatrevil)ժամական (jamagan)ժամակարգութիւն (jamagarkoutyoun)ժամամուտ (jamamoud)ժամանակ (jamanag)ժամանակագիր (jamanagakir)ժամանակագրական (jamanagakeragan)ժամանակագրութիւն (jamanagakeroutyoun)ժամանակակից (jamanagaguiTs)ժամանակամիջոց (jamanagamiDchoTs)ժամանակաշրջան (jamanagacherDchan)ժամանակաչափ (jamanagaTchap)ժամանակավրէպ (jamanagavréb)ժամանակացոյց (jamanagaTsouyTs)ժամանակաւոր (jamanagavor)ժամանել (jamanél)ժամանում (jamanoum)ժամանց (jamanTs)ժամանցում (jamanTsoum)ժամասաց (jamassaTs)ժամասացութիւն (jamassaTsoutyoun)ժամավաճառ (jamavaDjaR)ժամավաճառութիւն (jamavaDjaRoutyoun)ժամատուն (jamadoun)ժամարար (jamarar)ժամացոյց (jamaTsouyTs)ժամերգութիւն (jamérkoutyoun)ժամկէտ (jamguéd)ժամկոչ (jamgoTch)ժամհար (jamhar)ժամուց (jamouTs)ժայթքել (jaïtkél)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).