Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 123 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Խ (Kh)խաբ (Khap)խաբեբայ (Khapépa)խաբեբայութիւն (Khapépaïoutyoun)խաբել (Khapél)խաբեպատիր (Khapébadir)խաբէական (Khapéagan)խաբէութիւն (Khapéoutyoun)խաբկանք (Khapgank)խաբուիլ (Khapevil)խաբուսիկ (Khapoussig)խադ (Khat)խազ (Khaz)
1. neume nm., note nf., 2. raie nf.
խազագրութիւն (Khazakeroutyoun)խազել (Khazél)խազերգ (Khazyérk)խազերգութիւն (Khazyérkoutyoun)խազմ (Khazm)խազմարար (Khazmarar)խազմուզ (Khazmouz)խաթարել (Khatarél)խաթարուիլ (Khatarvil)խաթարում (Khataroum)խաժ (Khaj)խաժակ (Khajag)խաժամուժ (Khajamouj)խալ (Khal)խալխալ (KhalKhal)խախալ (KhaKhal)խախալել (KhaKhalél)խախանջել (KhaKhanDchél)խախաց (KhaKhaTs)խախուտ (KhaKhoud)խախտել (KhaKhdél)խախտում (KhaKhdoum)խած (KhaDz)խածան (KhaDzan)խածնել (KhaDznél)խածուածք (KhaDzvaDzk)խակ (Khag)խակութիւն (Khagoutyoun)խահ (Khah)խահագործական (KhahakorDzagan)խահագործել (KhahakorDzél)խահարան (Khaharan)խահարար (Khaharar)խահարարուհի (Khahararouhi)խաղ (KhaGh)խաղադաշտ (KhaGhatachd)խաղաթուղթ (KhaGhatouGht)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).