Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 133 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →խոնջութիւն (KhonDchoutyoun)խոշոր (Khochor)խոշորացոյց (KhochoraTsouyTs)խոշորացում (KhochoraTsoum)խոշորնալ (Khochorenal)խոշորութիւն (Khochoroutyoun)խոշորցնել (KhochorTsenél)խոշտանգել (Khochdankél)խոշտանգում (Khochdankoum)խոչ (KhoTch)խոչընդոտ (KhoTchentod)խոպ (Khob)խոպան (Khoban)խոպանանալ (Khobananal)խոպոպ (Khobob)խոպոպել (Khobobél)խոպոպիք (Khobobik)խոռել (KhoRél)խոռոչ (KhoRoTch)խոռում (KhoRoum)խոստանալ (Khosdanal)խոստմնադրուժ (Khosdmnatrouj)խոստմնալից (KhosdmnaliTs)խոստովանահայր (Khosdovanahaïr)խոստովանանք (Khosdovanank)խոստովանարան (Khosdovanaran)խոստովանիլ (Khosdovanil)խոստովանութիւն (Khosdovanoutyoun)խոստում (Khosdoum)խոտ (Khod)խոտակեր (Khodaguér)խոտան (Khodan)խոտաւէտ (Khodavéd)խոտել (Khodél)խոտելի (Khodéli)խոտոր (Khodor)խոտորիլ (Khodoril)խոտորնակ (Khodorenag)խոտորնակի (Khodorenagui)խոտորութիւն (Khodoroutyoun)խոր (Khor)խորագէտ (Khorakéd)խորագիտութիւն (Khorakidoutyoun)խորագիր (Khorakir)խորազնին (Khoraznin)խորազննութիւն (Khoraznnoutyoun)խորաթափանց (KhoratapanTs)խորախորհուրդ (KhoraKhorhourt)խորամանկ (Khoramang)խորամանկութիւն (Khoramangoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).