Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 146 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Կ (g)կագ (gak)կազ (gaz)կազային (gazayin)կազաչափ (gazaTchap)կազդոյր (gaztouyr)կազդուրել (gaztourél)կազդուրիչ (gaztouriTch)կազդուրուիլ (gaztourvil)կազդուրում (gaztouroum)կազմ (gazm)կազմաբան (gazmapan)կազմաբանութիւն (gazmapanoutyoun)կազմալոյծ (gazmalouyDz)կազմալուծել (gazmalouDzél)կազմալուծուիլ (gazmalouDzvil)կազմալուծում (gazmalouDzoum)կազմախօս (gazmaKhos)կազմախօսութիւն (gazmaKhossoutyoun)կազմած (gazmaDz)կազմական (gazmagan)կազմակերպ (gazmaguérb)կազմակերպել (gazmaguérbél)կազմակերպիչ (gazmaguérbiTch)կազմակերպուած (gazmaguérbevaDz)կազմակերպութիւն (gazmaguérboutyoun)կազմակերպուիլ (gazmaguérbevil)կազմատուն (gazmadoun)կազմարար (gazmarar)կազմարարութիւն (gazmararoutyoun)կազմաւորել (gazmavorél)կազմաւորուիլ (gazmavorvil)կազմաւորում (gazmavoroum)կազմել (gazmél)կաթ (gat)կաթիլ (gatil)կաթնաման (gatnaman)կաթնային (gatnayin)կաթնապուր (gatnabour)կաթնավաճառ (gatnavaDjaR)կաթնավաճառուհի (gatnavaDjaRouhi)կաթնատամ (gatnadam)կաթնատուն (gatnadoun)կաթնաւէտ (gatnavéd)կաթնեղբայր (gatnéGhpaïr)կաթնեղէն (gatnéGhén)կաթնտու (gatndou)կաթոգին (gatokin)կաթոլիկ (gatolig)կաթոլիկութիւն (gatoligoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).