Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 179 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →հաշուետւութիւն (hachvédevoutyoun)հաշուեցոյց (hachvéTsouyTs)հաշուեցուցակ (hachvéTsouTsag)հաշուեփակ (hachvépag)հաշուեքննութիւն (hachvékennoutyoun)հաշտ (hachd)հաշտարար (hachdarar)հաշտեցնել (hachdéTsenél)հաշտութիւն (hachdoutyoun)հաշտուիլ (hachdevil)հաչան (haTchan)հաչել (haTchél)հաչիւն (haTchioun)հաչոց (haTchoTs)հապա (haba)հապճեպ (habDjéb)հապշտապ (habechdab)հաջաղ (haDchaGh)հաջաղկոտ (haDchaGhgod)հաջան (haDchan )հաջել (haDchél )հաջիւն (haDchioun)հաջոց (haDchoTs)հառաչ (haRaTch)հառաչանք (haRaTchank)հառաչել (haRaTchél)հառաչում (haRaTchoum)հաս (has)հասակ (hassag)
1. taille nf., 2. âge nm.
հասակակից (hassagaguiTs)հասակաւոր (hassagavor)հասանելի (hassanéli)հասառու (hassaRou)հասարակ (hassarag)հասարակագիտութիւն (hassaragakidoutyoun)հասարակած (hassaragaDz)հասարակածային (hassaragaDzayin)հասարակական (hassaragagan)հասարակակարգ (hassaragagark)հասարակապետութիւն (hassaragabédoutyoun)հասարակաց (hassaragaTs)հասարակութիւն (hassaragoutyoun)հասկ (hasg)հասկացողութիւն (hasgaTsoGhoutyoun)հասկացութիւն (hasgaTsoutyoun)հասկաքաղ (hasgakaGh)հասկնալ (hasguenal)հասկնալի (hasguenali)հասկցնել (hasgTsenél)հասնիլ (hasnil)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).