Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 189 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →հիմնական (himnagan)հիմնայատակ (himnahadag)հիմնարկ (himnarg)հիմնարկէք (himnargék)հիմնարկութիւն (himnargoutyoun)հիմնաւոր (himnavor)հիմնաւորել (himnavorél)հիմնաքար (himnakar)հիմնովին (himnovin)հիմք (himk )հին (hin)հինա (hina)հինաւուրց (hinavourTs)հինգ (hink)հինգերորդ (hinkérort)հինգշաբթի (hinkchapti)հինել (hinél)հիննալ (hinnal)հինում (hinoum)հինցնել (hinTsenél)հիր (hir)հիրիկ (hirig)հիւանդ (hiouant)հիւանդագին (hiouantakin)հիւանդանալ (hiouantanal)հիւանդանոց (hiouantanoTs)հիւանդապահ (hiouantabah)հիւանդապահուհի (hiouantabahouhi)հիւանդացնել (hiouantaTsenél)հիւանդկախ (hiouantgaKh)հիւանդոտ (hiouantod)հիւանդութիւն (hiouantoutyoun)հիւթ (hiout)հիւթեղ (hioutéGh)հիւլէ (hioulé)հիւլէաբան (hiouléapan)հիւլէաբանութիւն (hiouléapanoutyoun)հիւլէագէտ (hiouléakéd )հիւլէագիտութիւն (hiouléakidoutyoun)հիւլէական (hiouléagan)հիւծախտ (hiouDzaKhd)հիւծախտաւոր (hiouDzaKhdavor)հիւծիլ (hiouDzil)հիւծում (hiouDzoum)հիւղ (hiouGh)հիւպատոս (hioubados)հիւպատոսարան (hioubadossaran)հիւս (hious)հիւսել (hioussél)հիւսիս (hioussis)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).