Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 236 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Յ (h)յաբեթական (hapétagan)յաբեթեան (hapétyan)յագենալ (hakénal)յագեցնել (hakéTsenél)յագեցում (hakéTsoum)յագուրդ (hakourt)յախճապակի (haKhDjabagui)յախուռն (haKhouRn)յածանաւ (haDzanav)յածանք (haDzank)յածիլ (haDzil)յածում (haDzoum)յակինթ (haguint)յակուրջի (hagourDchi)յաղագս (haGhakes)յաղթ (haGht)յաղթաբազուկ (haGhtapazoug)յաղթաթուղթ (haGhtatouGht)յաղթակամար (haGhtagamar)յաղթական (haGhtagan)յաղթահասակ (haGhtahassag)յաղթահարել (haGhtaharél)յաղթահարուիլ (haGhtaharevil)յաղթահարում (haGhtaharoum)յաղթամարմին (haGhtamarmin)յաղթանակ (haGhtanag)յաղթանակել (haGhtanaguél)յաղթանդամ (haGhtantam)յաղթել (haGhtél)յաղթերգ (haGhtyérk)յաղթութիւն (haGhtoutyoun)յաղթուիլ (haGhtevil)յաճախ (haDjaKh)յաճախադէպ (haDjaKhatéb)յաճախակի (haDjaKhagui)յաճախանք (haDjaKhank)յաճախապատում (haDjaKhabadoum)յաճախավայր (haDjaKhavaïr)յաճախել (haDjaKhél)յաճախորդ (haDjaKhort)յաճախորդութիւն (haDjaKhortoutyoun)յաճախութիւն (haDjaKhoutyoun)յաճախում (haDjaKhoum)յամ (ham)յամայր (hamaïr)յամառ (hamaR)յամառիլ (hamaRil)
sobstiner, sentêter vpr. (vi. en arm.).
յամառութիւն (hamaRoutyoun)յամենալ (haménal)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).