Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 252 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →նեստորականութիւն (nésdoraganoutyoun)նետ (néd)նետակալ (nédagal)նետահար (nédahar)նետահարել (nédaharél)նետահարուիլ (nédaharvil)նետահարում (nédaharoum)նետաձգութիւն (nédaTzekoutyoun)նետաձիգ (nédaTzik)նետել (nédél)նետընկէց (nédenguéTs)նետող (nédoGh)նետուիլ (nédvil)ներ (nér)ներածական (néraDzagan)ներածել (néraDzél)ներածութիւն (néraDzoutyoun)ներածում (néraDzoum)ներամփոփ (nérampop)ներամփոփում (nérampopoum)ներանձն (néranTzen)ներանձնական (néranTznagan)ներանձնութիւն (néranTznoutyoun)ներաշխարհ (nérachKharh)ներառեալ (néraRyal)ներառութիւն (néraRoutyoun)ներարկել (nérarguél)ներարկում (nérargoum)ներբան (nérpan)ներբող (nérpoGh)ներբողական (nérpoGhagan)ներբողել (nérpoGhél)ներգաղթ (nérkaGht)ներգաղթել (nérkaGhtél)ներգոյական (nérkouyagan)ներգործական (nérkorDzagan)ներգործել (nérkorDzél)ներգործութիւն (nérkorDzoutyoun)ներգրաւել (nérkravél)ներդաշնակ (nértachnag)ներդաշնակութիւն (nértachnagoutyoun)ներդրում (nértroum)ներել (nérél)ներելի (néréli)ներզօր (nérzor)ներթափանցել (nértapanTsél)ներթափանցում (nértapanTsoum)ներխուժել (nérKhoujél)ներխուժում (nérKhoujoum)ներծծել (nérDzeDzél)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).