Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 263 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →շապկագործութիւն (chabgakorDzoutyoun)շառ (chaR)շառագոյն (chaRakouyn )շառագունիլ (chaRakounil)շառագունում (chaRakounoum)շառայլ (chaRaïl)շառաչ (chaRaTch)շառաչել (chaRaTchél)շառաչիւն (chaRaTchioun)շառաչուն (chaRaTchoun)շառատ (chaRad)շառաւիղ (chaRaviGh)շատ (chad)շատաբան (chadapan)շատաբանութիւն (chadapanoutyoun)շատախօս (chadaKhos)շատախօսել (chadaKhossél)շատախօսութիւն (chadaKhossoutyoun)շատակեր (chadaguér)շատակերութիւն (chadaguéroutyoun)շատանալ (chadanal)շատնալ (chadnal)շատոնց (chadonTs)շատութիւն (chadoutyoun)շատուոր (chadvor)շատրուան (chadrevan)
jet deau nm.
շատցնել (chadTsenél)շար (char)շարագիր (charakir)շարագրել (charakrél)շարագրութիւն (charakroutyoun)շարադասել (charatassél)շարադասութիւն (charatassoutyoun)շարադրանք (charaterank)շարադրել (charaterél)շարադրութիւն (charateroutyoun)շարական (charagan)շարականագէտ (charaganakéd)շարակարգել (charagarkél)շարակարգութիւն (charagarkoutyoun)շարակարգում (charagarkoum)շարակնոց (charaguenoTs)շարահիւսել (charahioussél)շարահիւսութիւն (charahioussoutyoun)շարամանել (charamanél)շարամանութիւն (charamanoutyoun)շարան (charan)շարասիւն (charassioun)շարաւ (charav)շարաւալի (charavali)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).