Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 27 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →առնել (aRnél)առնելիք (aRnélik)առնէտ (aRnéd)առնուիլ (aRnevil)առնչութիւն (aRnTchoutyoun)առողջ (aRoGhDch)առողջաբանական (aRoGhDchapanagan)առողջական (aRoGhDchagan)առողջանալ (aRoGhDchanal)առողջապահական (aRoGhDchabahagan)առողջապահութիւն (aRoGhDchabahoutyoun)առողջարան (aRoGhDcharan)առողջացնել (aRoGhDchaTsenél)առողջութիւն (aRoGhDchoutyoun)առոյգ (aRouyk)առու (aRou)առուակ (aRvag)առուծախ (aRouDzaKh)առում (aRoum)առուտուր (aRoudour)առջեւ (aRDchév)առջինեկ (aRDchinég)առտնին (aRdnin)առտու (aRdou)առօրեայ (aRorya)աս (as)ասացուածք (assaTsvaDzk)ասեղ (asséGh)ասեղնագործ (asséGhnakorDz)ասեղնագործել (asséGhnakorDzél)ասեղնագործութիւն (asséGhnakorDzoutyoun)ասիական (assiagan)ասիացի (assiaTsi)ասմազուն (asmazoun)ասմունք (asmounk)ասողիկ (assoGhig)ասոյթ (assouyt)ասորական (assoragan)ասորերէն (assorérén)ասորի (assori)ասուի (assvi)ասուլիս (assoulis)ասուն (assoun)ասպ (asb)ասպազէն (asbazén)ասպանդակ (asbantag)ասպատակ (asbadag)ասպատակել (asbadaguél)ասպատակութիւն (asbadagoutyoun)ասպար (asbar)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).