Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 271 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →շրջահայեցութիւն (cherDchahaïéTsoutyoun)շրջան (cherDchan)շրջանակ (cherDchanag)շրջանակել (cherDchanaguél)շրջանակում (cherDchanagoum)շրջանային (cherDchanayin)շրջանառութիւն (cherDchanaRoutyoun)շրջանաւարտ (cherDchanavard)շրջանցել (cherDchanTsél)շրջանցում (cherDchanTsoum)շրջապատ (cherDchabad)շրջապատել (cherDchabadél)շրջապատուիլ (cherDchabadevil)շրջապատում (cherDchabadoum)շրջապարիսպ (cherDchabarisb)շրջապտոյտ (cherDchabdouyd)շրջասացութիւն (cherDchassaTsoutyoun)շրջափակ (cherDchapag)շրջափակել (cherDchapaguél)շրջափակում (cherDchapagoum)շրջել (cherDchél)շրջիլ (cherDchil)շրջիկ (cherDchig)շրջմոլիկ (cherDchmolig)շրջում (cherDchoum)շրջուն (cherDchoun)շրջօն (cherDchon)շփանալ (chepanal)
se gâter vpr. (vi. en arm.).
շփացած (chepaTsaDz)շփացնել (chepaTsenél)շփել (chepél)շփոթ (chepot)շփոթած (chepotaDz)շփոթել (chepotél)շփոթեցնել (chpotéTsenél)շփոթիլ (chepotil)շփոթութիւն (chepotoutyoun)շփոց (chepoTs)շփուիլ (chepvil)շփում (chepoum)շքադրամ (chekatram)շքախումբ (chekaKhoump)շքահանդէս (chekahantés)շքանաւ (chekanav)շքանշան (chekanchan)շքեղ (chekéGh)շքեղազարդ (chekéGhazart)շքեղութիւն (chekéGhoutyoun)շքերթ (chekért)շքուիլ (chekvil)
sattifer vpr. (vi. en arm.).
Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).