Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 28 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →ասպարէզ (asbaréz)ասպետ (asbéd)ասպետական (asbédagan)ասպետութիւն (asbédoutyoun)ասպնջական (asbnDchagan)աստ (asd)աստակոս (asdagos)աստանդական (asdantagan)աստառ (asdaR)աստեղազարդ (asdéGhazart)աստեղային (asdéGhayin)աստիճան (asdiDjan)աստիճանազուրկ (asdiDjanazourg)աստիճանազրկել (asdiDjanazerguél)աստիճանական (asdiDjanagan)աստիճանաւոր (asdiDjanavor)աստղ (asdeGh)աստղաբաշխ (asdGhapachKh)աստղաբաշխական (asdGhapachKhagan)աստղաբաշխութիւն (asdGhapachKhoutyoun)աստղագէտ (asdGhakéd)աստղագիտութիւն (asdGhakidoutyoun)աստղադիտակ (asdGhatidag)աստղանիշ (asdGhanich)աստուած (asdvaDz)աստուածաբան (asdvaDzapan)աստուածաբանութիւն (asdvaDzapanoutyoun)աստուածածին (asdvaDzaDzin)աստուածամայր (asdvaDzamaïr)աստուածայայտնութիւն (asdvaDzaïaïdnoutyoun)աստուածային (asdvaDzayin)աստուածաշունչ (asdvaDzachounTch)աստուածապաշտ (asdvaDzabachd)աստուածապետական (asdvaDzabédagan)աստուածապետութիւն (asdvaDzabédoutyoun)աստուածութիւն (asdvaDzoutyoun)աստուածուհի (asdvaDzouhi)աստուածուրաց (asdvaDzouraTs)ասր (asser)ատակ (adag)ատաղձ (adaGhTz)ատաղձագործ (adaGhTzakorDz)ատաղձագործութիւն (adaGhTzakorDzoutyoun)ատամ (adam)ատամնաբոյժ (adamnapouyj)ատամնաշար (adamnachar)ատամնաւոր (adamnavor)ատեան (adyan)ատել (adél)ատելի (adéli)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).