Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 292 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →պաստառակալ (basdaRagal)պասքեցնել (baskéTsenél)պասքիլ (baskil)պատ (bad)պատահաբար (badahapar)պատահական (badahagan)պատահականութիւն (badahaganoutyoun)պատահար (badahar)պատահիլ (badahil)պատահմունք (badahmounk)պատահում (badahoum)պատաղիճ (badaGhiDj)պատան (badan)պատանդ (badant)պատանեակ (badanyag)պատանեկութիւն (badanégoutyoun)պատանի (badani)պատանութիւն (badanoutyoun)պատանք (badank)պատանքել (badankél)պատառ (badaR)պատառատուն (badaRadoun)պատառաքաղ (badaRakaGh)պատառիկ (badaRig)պատառոտել (badaRodél)պատասխան (badasKhan)պատասխանատու (badasKhanadou)պատասխանատւութիւն (badasKhanadvoutyoun)պատասխանել (badasKhanél)պատատ (badad)պատատել (badadél)պատատուկ (badadoug)պատարագ (badarak)պատարագամատոյց (badarakamadouyTs)պատարագել (badarakél)պատարագիչ (badarakiTch)պատարուն (badaroun)պատգամ (badkam)պատգամաբեր (badkamapér)պատգամախօս (badkamaKhos)պատգամաւոր (badkamavor)պատգամաւորութիւն (badkamavoroutyoun)պատգամել (badkamél)պատգարակ (badkarag)պատգարակակիր (badkaragaguir)պատեան (badyan)պատել (badél)պատեհ (badéh)պատեհապաշտ (badéhabachd)պատեհապաշտութիւն (badéhabachdoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).