Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 323 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →վայրենանալ (vaïrénanal)վայրենացնել (vaïrénaTsenél)վայրենի (vaïréni)վայրենութիւն (vaïrénoutyoun)վայրէջք (vaïréDchk)վայրի (vaïri)վայրկեան (vaïrguyan)վանական (vanagan)վանականութիւն (vanaganoutyoun)վանակն (vanaguen)վանահայր (vanahaïr)վանատուն (vanadoun)վանատուր (vanadour)վանդակ (vantag)վանդակապատ (vantagabad)վանդակափեղկ (vantagapéGhg)վանդակել (vantaguél)վանդակորմ (vantagorm)վանդել (vantél)վանդում (vantoum)վանել (vanél)վանիչ (vaniTch)վանկ (vang)վանող (vanoGh)վանողական (vanoGhagan)վանողութիւն (vanoGhoutyoun)վանորայք (vanoraïk)վանում (vanoum)վանք (vank)վաշխ (vachKh)վաշխառու (vachKhaRou)վաշտ (vachd)վաշտապետ (vachdabéd)վաչ (vaTch)վաչկատուն (vaTchgadoun)վառ (vaR)վառարան (vaRaran)վառեակ (vaRyag)վառել (vaRél)վառելանիւթ (vaRélaniout)վառիլ (vaRil)վառվռուն (vaRveRoun)վառօդ (vaRot)վառօդարան (vaRotaran)վասն (vasn)վասնզի (vasenzi)վաստակ (vasdag)վաստակաբեկ (vasdagapég)վաստակաւոր (vasdagavor)վաստակիլ (vasdaguil)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).