Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 326 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →վարձատրել (varTzadrél)վարձատրիչ (varTzadriTch)վարձատրութիւն (varTzadroutyoun)վարձել (varTzél)վարձկան (varTzgan)վարձու (varTzou)վարձուոր (varTzvor)վարձք (varTzk)վարմ (varm)վարմունք (varmounk)վարնոց (varenoTs)վարշամակ (varchamag)վարորդ (varort)վարոց (varoTs)վարուժան (varoujan)վարուժնակ (varoujnag)վարուիլ (varvil)վարունգ (varounk)վարուցան(ք) (varouTsan(k))վարչագէտ (varTchakéd)վարչագիտութիւն (varTchakidoutyoun)վարչակազմ (varTchagazm)վարչական (varTchagan)վարչակարգ (varTchagark)վարչաձեւ (varTchaTzév)վարչամեքենայ (varTchamékéna)վարչապետ (varTchabéd)վարչութիւն (varTchoutyoun)վարպետ (varbéd)վարպետորդի (varbédorti)վարպետութիւն (varbédoutyoun)վարս (vars)վարսակ (varsag)վարսակալ (varsagal)վարսամ (varsam)վարսայարդար (varsaïartar)վարսաւոր (varsavor)վարսել (varsél)վարտիք (vardik)վարք (vark)վաւաշ (vavach)վաւաշոտ (vavachod)վաւաշոտութիւն (vavachodoutyoun)վաւեր (vavér)վաւերագիր (vavérakir)վաւերագրական (vavérakeragan)վաւերագրութիւն (vavérakeroutyoun)վաւերաթուղթ (vavératouGht)վաւերական (vavéragan)վաւերականութիւն (vavéraganoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).