Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 339 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →տարասեռութիւն (darasséRoutyoun)տարափ (darap)տարափոխիկ (darapoKhig)տարբաղադրել (darpaGhaterél)տարբաղադրութիւն (darpaGhatroutyoun)տարբաղադրուիլ (darpaGhatervil)տարբեր (darpér)տարբերակ (darpérag)տարբերակիչ (darpéraguiTch)տարբերել (darpérél)տարբերիլ (darpéril)տարբերութիւն (darpéroutyoun)տարեգիր (darékir)տարեգիրք (darékirk)տարեգլուխ (daréklouKh)տարեգրութիւն (darékeroutyoun)տարեդարձ (darétarTz)տարեկան (darégan)տարեհաշիւ (daréhachiv)տարեվերջ (darévérDch)տարեվճար (darévDjar)տարերային (darérayin)տարերք (darérk)տարեց (daréTs)տարեցոյց (daréTsouyTs)տարի (dari)տարիք (darik)տարիքոտ (darikod)տարհամոզել (darhamozél)տարհամոզում (darhamozoum)տարմ (darm)տարողութիւն (daroGhoutyoun)տարորոշ (daroroch)տարորոշել (darorochél)տարուբեր (daroupér)տարուբերել (daroupérél)տարուբերիլ (daroupéril)տարուբերուիլ (daroupérvil)տարուիլ (darvil)տարուինական (darvinagan)տարուինականութիւն (darvinaganoutyoun)տարտամ (dardam)տարտամութիւն (dardamoutyoun)տարտղնել (dardeGhnél)տարտղնուիլ (dardeGhnvil)տարտղնում (dardeGhnoum)տարր (darr)տարրաբան (darrapan)տարրաբանական (darrapanagan)տարրաբանութիւն (darrapanoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).