Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 344 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →տիրուհի (dirouhi)տիւ (div)տխեղծ (deKhéGhDz)տխմար (deKhmar)տխմարութիւն (deKhmaroutyoun)տխուր (deKhour)տխրագին (deKhrakin)տխրահռչակ (deKhraheRTchag)տխրայիշատակ (deKhrayichadag)տխրիլ (deKhril)
sattrister vpr. (vi. en arm.).
տխրութիւն (deKhroutyoun)տխրօրէն (deKhrorén)տկար (dgar)տկարակազմ (dgaragazm)տկարամիտ (dgaramid)տկարանալ (dgaranal)
saffaiblir vpr. (vi. en arm.).
տկարացնել (dgaraTsenél)տկարացում (dgaraTsoum)տկարութիւն (dgaroutyoun)տկլոր (deglor)տկռօշ (degRoch)տհաճ (dehaDj)տհաճութիւն (dehaDjoutyoun)տհաս (dehas)տհասութիւն (dehassoutyoun)տձեւ (deTzév)տձեւութիւն (deTzévoutyoun)տղաբերութիւն (deGhapéroutyoun)տղաբերք (deGhapérk)տղամարդ (deGhamart)տղայ (deGha)տղայական (deGhaïagan)տղայամիտ (deGhaïamid)տղայութիւն (deGhaïoutyoun)տղեկ (deGhég)տղմախառն (deGhmaKhaRn)տղմուտ (deGhmoud)տմարդի (demarti)տմարդութիւն (demartoutyoun)տմոյն (demouyn)տնազ (denaz)տնակ (denag)տնային (denayin)տնանկ (denang)տնարար (denarar)տնարարութիւն (denararoutyoun)տնաւեր (denavér)տնաքանդ (denakant)տնեցի (denéTsi)տնկաբան (dengapan)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).