Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 366 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →քանքարաւոր (kankaravor)քաշ (kach)քաշել (kachél)քաշիկ (kachig)քաշկռտել (kachgRdél)քաշկռտուք (kachgRdouk)քաշողական (kachoGhagan)քաշողականութիւն (kachoGhaganoutyoun)քաշուիլ (kachvil)քաշքշել (kachkchél)քաշքշուք (kachkchouk)քաոս (kaos)քաոսային (kaossayin)քաջ (kaDch)քաջաբար (kaDchapar)քաջագործութիւն (kaDchakorDzoutyoun)քաջազարմ (kaDchazarm)քաջազն (kaDchazn)քաջալաւ (kaDchalav)քաջալեր (kaDchalér)քաջալերական (kaDchaléragan)քաջալերանք (kaDchalérank)քաջալերել (kaDchalérél)քաջալերութիւն (kaDchaléroutyoun)քաջալերուիլ (kaDchalérvil)քաջածանօթ (kaDchaDzanot)քաջակորով (kaDchagorov)քաջահաւ (kaDchahav)քաջահմուտ (kaDchahmoud)քաջամարտիկ (kaDchamardig)քաջառողջ (kaDchaRoGhDch)քաջառողջութիւն (kaDchaRoGhDchoutyoun)քաջասիրտ (kaDchassird)քաջասրտութիւն (kaDchardoutyoun)քաջատեղեակ (kaDchadéGhyag)քաջատոհմ (kaDchadohm)քաջատոհմիկ (kaDchadohmig)քաջարի (kaDchari)քաջորդի (kaDchorti)քաջութիւն (kaDchoutyoun)քաջօրէն (kaDchorén)քառաթեւ (kaRatév)քառածալ (kaRaDzal)քառակողմ (kaRagoGhm)քառակուսի (kaRagoussi)քառաձայն (kaRaTzaïn)քառաձի (kaRaTzi)քառամեայ (kaRamya)քառամսեայ (kaRamsya)քառայարկ (kaRyaïarg)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).