Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 72 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →դիւցազներգութիւն (tiouTsaznyérkoutyoun)դիւցազնութիւն (tiouTsaznoutyoun)դիւցազնուհի (tiouTsaznouhi)դիւցազուն (tiouTsazoun)դիք (tik)դլփին (telpin)դղեակ (teGhyag)դղորդ (teGhort)դղրդալ (teGhrtal)դղրդել (teGhrtél)դղրդիւն (teGhrtioun)դղրդում (teGhrtoum)դմակ (temag)դմբոց (tempoTs)դնդեր (tentyr)դնդերագրութիւն (tentyrakeroutyoun)դնդերային (tentyrayin)դնդերաւոր (tentyravor)դնդիւն (tentioun)դնել (tenél)դշխոյ (techKho)դշխոյութիւն (techKhoyoutyoun)դշխուհի (techKhouhi )դող (toGh)դողալ (toGhal)դողահար (toGhahar)դողացնել (toGhaTsenél)դողդղալ (toGhtGhal)դողդոջ (toGhtoDch)դողդոջել (toGhtoDchél )դոյզն (touyzn)դոյլ (touyl)դոնդող (tontoGh)դոնդողային (tontoGhayin)դորսովիլ (torsovil)դու (tou)դուզնաքեայ (touznakya)դուժ (touj)դուլ (toul)դուն (toun)դունչ (tounTch)դուռ (touR)դուստր (tousder)դուր (tour)դուրճ (tourDj)դուրս (tours)դուք (touk)դուքս (touks)դոփել (topél)դոփիւն (topioun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).