Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 83 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →երկմտութիւն (yérgmdoutyoun)երկնագոյն (yérguenakouyn)երկնակամար (yérguenagamar)երկնային (yérguenayin)երկնաւոր (yérguenavor)երկնաքար (yérguenakar)երկնաքեր (yérguenakér)երկնել (yérguenél)երկննալ (yérguennal)
sallonger vpr. (vi. en arm.).
երկնչիլ (yérguenTchil)երկնցնել (yérguenTsenél)երկշաբաթաթերթ (yérgchapatatért)երկոտանի (yérgodani)երկոտասնեակ (yérgodasnyag)երկու (yérgou)երկունք (yérgounk)երկուշաբթի (yérgouchapti)երկուորեակ (yérgvoryag)երկչոտ (yérgTchod)երկչոտութիւն (yérgTchodoutyoun)երկպառակ (yérgbaRag)երկպառակել (yérgbaRaguél)երկպառակիլ (yérgbaRaguil)երկպառակութիւն (yérgbaRagoutyoun)երկսայրի (yérgsayri)երկսապատ (yérgsabad)երկսեռ (yérgséR)երկվայրկեան (yérgvaïrguéan)երկվանկ (yérgvang)երկտող (yérgdoGh)երկրաբան (yérgrapan)երկրաբանական (yérgrapanagan)երկրաբանութիւն (yérgrapanoutyoun)երկրաբաշխական (yérgrapachKhagan)երկրաբաշխութիւն (yérgrapachKhoutyoun)երկրագործ (yérgrakorDz)երկրագործական (yérgrakorDzagan)երկրագործութիւն (yérgrakorDzoutyoun)երկրագունդ (yérgrakount)երկրային (yérgrayin)երկրաշարժ (yérgracharj)երկրաչափ (yérgraTchap)երկրաչափական (yérgraTchapagan)երկրաչափութիւն (yérgraTchapoutyoun)երկրաւոր (yérgravor)երկրորդ (yérgrort)երկրորդական (yérgrortagan)երկրորդել (yérgrortél)երկրորդում (yérgrortoum)երկրպագել (yérgrbakél)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).