Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 95 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →ընդելուզել (entélouzél)ընդելուզուիլ (entélouzvil)ընդելուզում (entélouzoum)ընդեղէն (entéGhén)ընդերկար (entyérgar)ընդերք (entérk)ընդլայնել (entlaïnél)ընդլայնում (entlaïnoum)ընդծովեայ (entDzovya)ընդհակառակն (enthagaRaguen)ընդհանուր (enthanour)ընդհանրական (enthanragan)ընդհանրանալ (enthanranal)ընդհանրացնել (enthanraTsenél)ընդհանրացում (enthanraTsoum)ընդհանրութիւն (enthanroutyoun)ընդհատ (enthad)ընդհատել (enthadél)ընդհատուիլ (enthadvil)ընդհատում (enthadoum)ընդհարիլ (entharil)ընդհարում (entharoum)ընդհուպ (enthoub)ընդմէջ (entméDch)ընդմիշտ (entmichd)ընդմիջել (entmiDchél)ընդմիջում (entmiDchoum)ընդյատակեայ (entyadaguya)ընդոծին (entoDzin)ընդոստ (entosd)ընդոտնել (entodnél)ընդունակ (entounag)ընդունակութիւն (entounagoutyoun)ընդունայն (entounaïn)ընդունարան (entounaran)ընդունելի (entounéli)ընդունելութիւն (entounéloutyoun)ընդունիլ (entounil)ընդունուիլ (entounvil)ընդվզիլ (entvzil)ընդվզում (entvzoum)ընդօրինակել (entorinaguél)ընդօրինակութիւն (entorinagoutyoun)ընդօրինակում (entorinagoum)ընել (enél)ընթանալ (entanal)ընթացակարգ (entaTsagark)ընթացաւարտ (entaTsavard)ընթացիկ (entaTsig)ընթացք (entaTsk)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).