Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1006 / 2394

Dictionary:
This page contains 51 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԿԱՂՆԵՓԱՅՏ գ.ԿԱՂՆԷՔԱՂ գ.ԿԱՂՆԻ (նւոյ, նեաց), ղնու գ. ած.ԿԱՂՆԻԿԱՂ գ.ԿԱՂՆՁԵԼ Տե՛ս ԿեռալԿԱՂՆՁՆԻ գ.ԿԱՂՆՈՒՏ գ.ԿԱՂՆՈՒՏ Տե՛ս Եզնարգել (փշոտ)ԿԱՂՆՉԱՆ Տե՛ս ԿաղանչանԿԱՂՆՋՈՒԿ (ղըն) Տե՛ս ՃլորթիԿԱՂՇՆԱԿ (ղըշ) գ.ԿԱՂՇՆԱՅ (ղըշ-նա) գԿԱՂՈՉԱՆ գ.ԿԱՂՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՂՈՒՆՔ քի գ.ԿԱՂՊԱՐ գ. Տե՛ս Կաղապար, ած.ԿԱՂՊԱՐԵԼ Տե՛ս ԿաղապարելԿԱՂՊԱՐՔԱՇ գ.ԿԱՂՋԻՆ, +ԿԱՂՉԻՆ Տե՛ս ԳաղջինԿԱՂՎԵԼ Տե՛ս ԿաղաւելԿԱՂՏԱԿԵԼ (եցի) նբ.ԿԱՂՏԱԿԻՉ ած.ԿԱՂՏԵԱԼ ած.ԿԱՂՏԻ գ.ԿԱՂՏԻԿ գ.ԿԱՃ Տե՛ս ԹաղիքԿԱՃԵԱՅ Տե՛ս Թաղիքեայ, ԹաղիքէԿԱՃ (Կաժ՚ից) գ.ԿԱՃԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՃԱԿՈՒՌ ած.ԿԱՃԱՊ գ.ԿԱՃԱՌ ի (աց կմ ից) գ.ԿԱՃԱՌԱԽԻՏ ած.ԿԱՃԱՌԱԿԱՆ ած.ԿԱՃԱՌԱԿԻՑ ած.ԿԱՃԱՌԱԿՑՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՃԱՌԱՃԵՄ ած.ԿԱՃԱՌԱՆՈՑ գ.ԿԱՃԱՌԵԼ (եցայ և եցի) չբ.ԿԱՃԱՌՈՐԴ ած. գ.ԿԱՃԱՌՈՒՄՆ (ռման) գ.ԿԱՃԵԱՅ (ճեա) ած.ԿԱՃԵԴԻՊԱԿ գ.ԿԱՃԻՆ անստ. բառ և նշ.ԿԱՃՈՒԿ (ճկի, աց) գ.ԿԱՃՐԱՐ գ.ԿԱՃՐԱՐ գ.ԿԱՄ (արմ. Կամել՚ի), գ. Տե՛ս ԿամքԿԱՄ մի կմ մնի գ.ԿԱՄ կացի, կա՛ց չբ. Տե՛ս Կենալ, Տե՛ս ԿանանալԿԱՄ (իբրև հրմ. եղ. Կամել'ի) շաղկ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).