Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1142 / 2394

Dictionary:
This page contains 52 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԿՐՃԱՏԱԿԱՆ (ի, աց) ած.ԿՐՃԱՏԵԱԼ (ելոյ) ած.ԿՐՃԱՏԵԼ եցի նբ.ԿՐՃԱՏԵԼ (եցայ) կր. չբ.ԿՐՃԱՏՎԵԼ վեցի կր. չբ.ԿՐՃԱՏՈՒԹԻՒՆ գ.ԿՐՃԱՏՈՒՄՆ տման գ.ԿՐՃԵԼ (եցի) Տե՛ս Կրճտել, կրճտացնելԿՐՃԵԼ (եցի) նբ.ԿՐՃԻ գ.ԿՐՃԻԿ Տե՛ս ԿռճիկԿՐՃԻՄ, ⊙ԿՐՃԻՄՆ գ.ԿՐՃԻՒՆ Տե՛ս Կրճումն, ԿրճտոցԿՐՃԿՐՃԱԼ Տե՛ս ՂրճտալԿՐՃՄՈՒՆՔ յոգն. գ,ԿՐՃՈՏԱՆՔ Տե՛ս ԿռճօնքԿՐՃՈՏԵԼ Տե՛ս ԿրճտելԿՐՃՈՑ Տե՛ս ԿրճտոցԿՐՃՈՒՄՆ Տե՛ս ԿրճտոցԿՐՃՈՒՆՔ Տե՛ս ԿռճօնքԿՐՃՏԱԼ ացի Տե՛ս ԿրճտելԿՐՃՏԱՑՆԵԼ (կըր-ճը), ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Կրճտել'իԿՐՃՏԵԼ եցի նբ. չբ.ԿՐՃՏՈՑ (կըր-ճը) գ.ԿՐՃՏՈՒՄՆ տման գ.ԿՐՄՂՈՒԹԻՒՆ գ.ԿՐՄՆՁՈՒԿ (կըր-մըն) գ.ԿՐՄՈՒՂ գ.ԿՐՆԱԼ Կրնալ, կրցի'ր Տե՛ս Կարենալ, ԿարողանալԿՐՆԿԱԿԻՑ ած. մկ.ԿՐՆԿԱԿՈԽ ած. մկ.ԿՐՆԿԱՀԱՆ ած.ԿՐՆԿԱՁԵՒ ած. մկ.ԿՐՆԿԱՒՈՐ ած.ԿՐՆԿԱՏԱԿ Տե՛ս ԼիթոնԿՐՆԿԵԼ (կը-րըն), եցի չբ.ԿՐՆԿԻՆ մկ.ԿՐՈԿՈԴԻԼՈՍ, ⊙ԿՐՈԿՈԴԻՂՈՍ Տե՛ս ԿոկորդիլոսԿՐՈՀ գ.ԿՐՈՂ Տե՛ս ԳրողԿՐՈՂ ած. գ. ներգ. ներկ. դերբ. Կրել'իԿՐՈՂՉԷՔ գ.ԿՐՈՄԻՆ գ.ԿՐՈՆԻ գ.ԿՐՈՉ գ.ԿՐՈՍՍ գ.ԿՐՈՎԿՈՍ Տե՛ս ՔրքումԿՐՈՑ գ.ԿՐՈՒԿՆ, ⊙ԿՐՈՒԿ (կրկան, կրկունք, կանց) Տե՛ս ԿրունկԿՐՈՒՆ ած.ԿՐՈՒՆԻԿ ած.ԿՐՈՒՆԿ (կրկան կմ կրնկան), կրկունք, կրկանց կմ կրնկաց), կրնկի կմ կրունկի գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).