Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1572 / 2394

Dictionary:
This page contains 31 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՅՕՏՈՒՈՐՅՕՐ
Տե՛ս Յոյր։
ՅՕՐԱՅ (րա) (ի, ից)ՅՕՐԱՆ
գոյական
    1. Տե՛ս Յուրան։
    2. Տե՛ս Որայ։
ՅՕՐԱՆԱԼ (ացայ)ՅՕՐԱՆՉՅՕՐԱՆՋՅՕՐԱՆՋԵԼ եցիՅՕՐԱՆՋՈՑ,
ՅՕՐԱՆՋՈՒՄՆ ջմանՅՕՐԱՆՋՏԵԼ (եցայ) (յաճախական ձև Յօրանջել՚ի)ՅՕՐԱՑՈՒՄՆ (ցման)ՅՕՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ացո՛) (անցողական ձեւ Յօրանալ՚ի)ՅՕՐԻՆԱԿԱՆ,
ՅՕՐԻՆԱՒՈՐՅՕՐԻՆԵԼ եցի (յ + օրէնք)ՅՕՐԻՆԻՉՅՕՐԻՆՈՒԱԾ (ի, աց կմ ոյ)ՅՕՐԻՆՈՒԱԾԱԿԱՆՅՕՐԻՆՈՒԱԾՈՂՅՕՐԻՆՈՒՄՆ նման1. Ն (ն, նու)2. Ն նի, ըն3. Ն1. ՆԱ2. ՆԱՆԱԲԱԽՏՆԱԲԱՂԵԼ (եցի)ՆԱԳԱՆՆԱԴԵԼՆԱԴՐՈՒՆ,
ՆԴՐՈՒՆ
Տե՛ս Նատրոն։
ՆԱԵՒՆԱԶ
Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).