Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1699 / 2394

Dictionary:
This page contains 63 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ո ո (վօ) գ.Ո (զո, ոյր, ում, յումէ կմ յումմէ, ոյք, զոյս, ոյց, յոյց, գործ. չունի) Կարճ ձեւ ով'ի, Տե՛ս ՈվՈ (զո, ոյր, ում, յումէ կմ յումմէ, ոյք, զոյս, ոյց, յոյց, գործ. չունի) սղված ձեւ փխկ. Որ'ի, Տե՛ս ՈրՈ՜ միջ. Կոչական կմ բացագանչական։Ո՛, ⊙Ո՛Ո միջ. Զարմացական, աւաղական.Ո Դերանունական արմատ շնչաւոր առարկաներ (անձեր) նշանակելու համար, որից առաջ են եկել ո(ր), ո(ք), ո(մն), որին համապատասխանում է անշունչ առարկաների համար ի արմատը, ի(ր), ի(ք), ի(մն), ի(նչ), զ(իՈԲՈԼՈՍ, ⊙ՈԲՈՂՈՍ գ.ՈԲՍԻԴ Տե՛ս ՕբսիդՈԲՍԻԴԻԱՆ Տե՛ս ՕբսիդիանՈԳԵԲԵՐԵԼ (եցայ) չբ.ՈԳԵԳԷՏ Տե՛ս ՍպիրիտՈԳԵԳԻՏՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՍպիրիտիզմՈԳԵԶԷՆ ած.ՈԳԵԶՄԱՅԼԵԼ եցի չբ.ՈԳԵԶՄԱՅԼՈՒԹԻՒՆ գ.ՈԳԵԹԱԽԱՆՁ ած.ՈԳԵԹԱՓ ած.ՈԳԵԹՈՐ գ.ՈԳԵԼ (եցի) նբ.ՈԳԵԼԻՑ ած.ՈԳԵԽԱՌՆ ած.ՈԳԵԽԱՌՆԵԼ (եցայ) չբ.ՈԳԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ գ.ՈԳԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՍպիրիտիզմՈԳԵԾՆՈՒԹԻՒՆ գ.ՈԳԵԿԱՆ Տե՛ս ՀոգեկանՈԳԵԿԵՑՈՅՑ Տե՛ս ՀոգեկեցոյցՈԳԵԿԻՐ Տե՛ս ՀոգեկիրՈԳԵԿՈՉ Տե՛ս ՄեռելահարցուկՈԳԵԿՈՉՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՄեռելահարցութիւնՈԳԵԿՈՉԵԼ (եցի) նբ.ՈԳԵԿՈՐԾԱՆ ած.ՈԳԵԿՈՐՈՅՍ Տե՛ս ՀոգեկորոյսՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ Տե՛ս ՀոգեհանգիստՈԳԵՀԱՇՄ ած.ՈԳԵՀԱՐՑ, ∗ՈԳԵՀԱՐՑՈՒԿ Տե՛ս ՀոգեհարցուկՈԳԵՀԱՐՑՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՀոգեհարցութիւնՈԳԵՂ ած.ՈԳԵՂԱԲԱՐԲԱՌ ած.ՈԳԵՂԷՆ Տե՛ս ՀոգեղէնՈԳԵՇԱՀ Տե՛ս ՀոգեշահՈԳԵՇՆՈՐՀ Տե՛ս ՀոգեշնորհՈԳԵՇՈՒՆՉ Տե՛ս ՀոգեշունչՈԳԵՇՆՉԵԼ եցի նբ.ՈԳԵՉԱՓ գ.ՈԳԵՊԱՀ, ՈԳԵՊԱՀԻԿ ած. գ.ՈԳԵՊԱՀԱՆՋ ած.ՈԳԵՊԱՐՏ ած.ՈԳԵՍԷՐ Տե՛ս ՀոգեսէրՈԳԵՍԻՐՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՀոգեսիրութիւնՈԳԵՍՊԱՆ Տե՛ս ՀոգեսպանՈԳԵՍՊԱՌ ած. մկ.ՈԳԵՎԱՐ Տե՛ս ՀոգեվարքՈԳԵՎԱՐԵԼ (եցայ) չբ.ՈԳԵՏՈՒ ած.ՈԳԵՑՆՑՈՒՂ ած.ՈԳԵՒՈՐ ած. Տե՛ս ՀոգեւորՈԳԵՒՈՐԵԼ եցի նբ.ՈԳԵՒՈՐՎԵԼ վեցի կր. չբ.ՈԳԵՒՈՐԻՉ ած.ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ գ.ՈԳԷ... Տե՛ս Ոգե..., Հոգե...ՈԳԻ (ւոյ, ւոց), ոգու, ոգիներ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).